Image Alt

Pokyny pro žadatele

Přijměte pozvání na Semináře k Fondům malých projektů Rakousko – Česko:

  • 23. 5. 2024 od 9:00 webinář, na platformě Teams.

          Pozvánka Webinář 23. 5. 2024

  • 28. 5. 2024 od 10:00 – 13:00, Krajský úřad Jihočeského kraje.

          Pozvánka Seminář 28. 5. 2024

 

Závazné dokumenty k realizaci malého projektu:

 

Závazným dokumentem pro žadatele malých projektů je Příručka pro FMP vč. všech příloh. Pokud není uvedeno v Příručce pro FMP, řídí se Fondy malých projektů Programovou příručkou Interreg Rakousko – Česko 2021-2027 a Společnými pravidly způsobilosti.

 

 

Přílohy k Příručce pro FMP (ke stažení):

Přílohy předkládané s žádostí o malý projekt

 

Hodnocení malých projektů
Předložené malé projekty jsou podrobeny formální kontrole a následně přezkumu jejich kvality a přeshraničního dopadu.

Po vyplnění projektové žádosti a kompletaci všech nezbytných příloh doporučujeme, aby si žadatel ověřil úplnost žádosti a příloh na základě kritérií uvedených v Příloze A2.

 

Ukončení realizace projektu 
Po ukončení projektu musí žadatel do 30 kalendářních dnů předložit Správci FMP (Jihočeská Silva Nortica) elektronicky Závěrečnou zprávu malého projektu, včetně povinných příloh.

 

Pokyny pro žadatele
  • Před podáním projektové žádosti doporučujeme konzultovat své projektové záměry nebo rozpracované projektové žádosti a rozpočet s pracovníky Sdružení Jihočeská Silva Nortica.
  • Pro podávání žádostí na malé projekty je využíván elektronický systém FMP. Příjem žádostí je průběžný, projektové žádosti jsou přijímány v rámci vyhlášených průběžných uzávěrek.
  • Žadatel musí při vyplnění žádosti správně zvolit zaměření FMP (People to people, nebo Kultura a cestovní ruch). V případě, že jsou v projektu v kombinaci aktivity obou typů malých projektů, zařadí žadatel projekt do zaměření, ve kterém aktivity převažují.
  • Každý malý projekt musí přispět alespoň k jednomu ukazateli výstupu (viz Příručka pro FMP bod 2.3.).
  • V rámci projektové žádosti musí žadatel předložit detailní rozpočet s předpokládanými náklady (příloha B5) a příslušné doklady o výši předpokládaných nákladů (viz Příručka pro FMP bod 3.3.2.1 odstavec Náklady stanovené na základě porovnání cen). Všechny tyto přílohy (příloha B7 projektové žádosti) budou očíslovány dle milníků a položek v rozpočtu projektu (viz příloha B5).

Příklad číslování souboru příloha B7 – Cenové nabídky, průzkum trhu:
B7_2.5_1

vysvětlivky:
B7 je označení přílohy
2.5 je číslo položky v rozpočtu (sloupec A)
1 je pořadové číslo cenové nabídky vztahující se k dotčené položce rozpočtu

  • V projektové žádosti žadatel definuje jeden nebo více milníků (viz Příručka pro FMP bod 3.3.3 odstavec Definice milníků a dokladů), které popíše v projektové žádosti, kvantifikuje a propojí s návrhem rozpočtu (příloha B5).
  • Při realizaci projektu musí být dodržena povinná publicita (viz bod 5.6 Příručky pro FMP).  Dokumenty k prokázání splnění povinné publicity malého projektu se dokládají přílohou k závěrečné zprávě, po ukončení projektu.
  • Žadatel je povinen informovat minimálně 10 pracovních dní předem Správce FMP / příslušného regionálního partnera o každé pořádané aktivitě v rámci realizace malého projektu.