Image Alt

Struktura ERSN

GENERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Generální shromáždění je nejvyšším orgánem Euroregionu a sestává z maximálně 26 zástupců s  hlasovacím právem za každý stát.

Na každý stát tedy připadá:

 • 13 zástupců obcí,
 • 1 zástupce Fondu malých projektů,
 • 1 zástupce z oblasti regionálního rozvoje,
 • vedoucí příslušného sekretariátu,
 • vedoucí odborných pracovních skupin (max. 10)

 

Způsob volby zástupců do Generálního shromáždění se řeší na úrovni příslušného státu.

 

Funkce Generálního shromáždění (výtah ze Zakládací dohody):

 • volí ze svého středu předsedu a místopředsedu,
 • potvrzuje dosazení, případně odvolání vedoucího sekretariátu a odborných pracovních skupin a usnáší se na pracovním programu,
 • Výbor a sekretariát ERSN poskytují Generálnímu shromáždění zprávu o činnosti a plánovaných aktivitách,
 • GS zasedá dle potřeby, minimálně jedenkrát ročně,
 • GS se může usnést, že zasedání bude veřejné, pokud to bude ve veřejném zájmu nebo pokud to bude vyžadovat veřejné blaho či zájem.

Složení Generálního shromáždění

VÝBOR

Euroregion Silva Nortica je reprezentován výborem. Výbor se stává ze dvou předsedů generálního shromáždění, z jejich zástupců a vedoucích obou sekretariátů.

 

Funkce výboru (výtah ze Zakládací dohody):

 • reprezentuje euroregion,
 • podporuje a řídí práci sekretariátu,
 • společně se sekretariáty je odpovědný za koordinaci přeshraniční spolupráce a přeshraničních projektů.

Výbor zasedá podle potřeby, minimálně 2x ročně. Výbor se může usnést, že zasedání bude veřejné, když to bude ve veřejném zájmu nebo když to bude vyžadovat veřejné blaho či zájem.

Složení výboru ERSN:

Předseda
LAbg. Bgm. Margit Göll (poslankyně země DR, starostka Moorbad-Harbach) 
Pavel Hroch – (radní Jčk – náměstek hejtmana) 

Místopředseda
NR Lukas Brandweiner (předseda Regionalverband Waldviertel) 
Bgm. Eduard Köck (starosta Thaya, předseda Zukunftsraum Thayaland) 
Ing. František Štangl (ředitel Jihočeského muzea v Českých Budějovicích) 
Ing. Jaromír Slíva (starosta České Velenice) 

Vedoucí sekretariátu
Christian Haider, MA, BA (vedoucí kanceláře NÖ.Regional.GmbH) 
Ing. Alena Seberová (ředitelka JčSN) 

SEKRETARIÁT

V každém státě je zřízen sekretariát Euroregionu.

Sekretariát sestává z vedoucího a jemu příslušných spolupracovníků. Předseda Generálního shromáždění je současně nadřízeným sekretariátu. Vedoucí sekretariátu je navrhován předsedou Generálního shromáždění každého státu a potvrzen Generálním shromážděním.

Oba sekretariáty ERSN jsou odpovědné za věcné vyřizování úkolů a za řádné vedení správy Euroregionu. Sekretariáty uskutečňují ustanovení Generálního shromáždění a vedou běžnou agendu.

Jsou obzvláště odpovědny za (výtah ze Zakládací dohody):

 • prezentaci navenek,
 • sestavování a provádění pracovního programu Euroregionu,
 • koordinaci práce odborných pracovních skupin,
 • koordinaci vlastních aktivit se sekretariátem partnera,
 • provádění společných informativních setkání a jiných přeshraničních akcí,
 • přípravu jednání Generálního shromáždění i Výboru Euroregionu

Kontakty na český i rakouský sekretariát.