Image Alt

Publicita

  • Žadatel musí ihned po zahájení realizace projektu, na snadno viditelném místě, vystavit plakát formátu A3 nebo větší s informacemi o projektu a logem Programu. V případě, kdy nelze umístit plakát v místě realizace projektu (např. projekty zaměřené na práci v terénu apod.), je možné plakát umístit v sídle žadatele.

 

  • Prezentace na internetu – žadatel musí na svých oficiálních internetových stránkách nebo stránkách sociálních médií jasně uvést finanční podporu z EFRR a zobrazit logo programu.

 

  • Na všechny dokumenty a komunikační materiály určené pro širokou veřejnost nebo účastníky musí partneři uvádět logo Programu Interreg Rakousko – Česko (např. pozvánky, programy akcí, plakáty, prezenční listiny, prezentace, studijní a podkladové materiály, tiskoviny, videospoty, filmy, placená reklama v médiích. V případě audia stačí zdůraznit podporu z Programu Interreg.).

 

  • Logo musí být jasně viditelné a čitelné. Jeho umístění a velikost musí být úměrné rozměrům použitého materiálu nebo dokumentu. Logo Programu se zpravidla používá v barevném provedení.

 

  • Podrobnější informace o povinné publicitě naleznete v Příručce pro FMP (bod 5.6) a dále pak v Pokynu pro publicitu Programu, kde jsou podrobně popsána i pravidla pro používání loga Programu, včetně pravidel pro grafické vyobrazení jednotlivých variant loga a technické specifikace.

 

  • Publicita tvoří nedílnou součást realizace projektu, přispívá k dosažení specifických cílů projektu a má dopad na aktivity a kvalitu projektu. Cílem propagačních aktivit je předat znalosti definovaným cílovým skupinám.

 

  • Při nedodržení publicity může dojít ke krácení nákladů každého jednotlivého milníku. Splnění povinné publicity se dokládá při podávání závěrečné zprávy, proto doporučujeme vést si v době realizace projektu záznamy o publicitě (např. fotodokumentaci,…).

 

Ke stažení