Image Alt

Publicita

Publicita tvoří nedílnou součást realizace projektu, přispívá k dosažení specifických cílů projektu a má dopad na aktivity a kvalitu projektu. Cílem propagačních aktivit je předat znalosti definovaným cílovým skupinám.

Při nedodržení publicity může dojít ke krácení nákladů každého jednotlivého milníku. Splnění povinné publicity se dokládá při podávání závěrečné zprávy, proto doporučujeme vést si v době realizace projektu záznamy o publicitě (např. fotodokumentaci,…)

Na všechny dokumenty a komunikační materiály určené pro širokou veřejnost nebo účastníky musí partneři uvádět logo Programu Interreg Rakousko – Česko (např. pozvánky, programy akcí, plakáty, prezenční listiny, prezentace, studijní a podkladové materiály, tiskoviny, videospoty, filmy, placená reklama v médiích,…. V případě audia stačí zdůraznit podporu z Programu Interreg.)

Logo musí být jasně viditelné a čitelné. Jeho umístění a velikost musí být úměrné rozměrům použitého materiálu nebo dokumentu. Logo Programu se zpravidla používá v barevném provedení.

Podrobnější informace o povinné publicitě naleznete v Příručce pro FMP a dále pak v Pokynu pro publicitu Programu, kde jsou podrobně popsána i pravidla pro používání loga Programu, včetně pravidel pro grafické vyobrazení jednotlivých variant loga a technické specifikace.

Logo Programu /ke stažení/