Image Alt

FMP 2014-2022

Vynoření obce Dolní Vltavice nad hladinu Lipenského jezera

Erhebung des Dorfes Untermoldau über das Wasser des Lipno-Sees

Číslo projektu: KPF-01-152

Žadatel: spolek Dolní Vltavice žije z.s.

Partner: obec Aigen-Schlägl

Doba realizace: 1.3. – 30.11.2019

Vyplacená dotace z EFRR: 19 683,87 EUR

Projekt spočíval v setkání rodáků z obce Dolní Vltavice, a to jak předválečných, německy mluvících, kteří jako důsledek 2. světové války museli z Dolní Vltavice odejít, tak rodáků poválečných, kteří museli Dolní Vltavici opustit před zatopením obce Lipenským jezerem. Setkání se uskutečnilo na velké slavnosti 21. září 2019 při pestrém kulturním a doprovodném programu umělců z Čech, Rakouska a Bavorska.  Stěžejními body programu byla výstava historických fotografií, uchovávaných v archivu v Aigen-Schläglu, které dosud nebyly zveřejněny, dále přednáška o historii Dolní Vltavice a křest brožury o historii „Dolní Vltavice žije“.  Vyvrcholením slavnosti bylo vynoření dnes zatopené části obce Dolní Vltavice nad hladinu Lipenského jezera formou multimediální show na vodní stěnu. To se na první pokus technicky ne zcela zdařilo, proto byla akce opakována 9. listopadu 2019. Návštěvnost obou akcí byla vysoká, u první akce byla odhadnuta na 7000 osob, u druhé akce 1000 osob.

30 let svobody

30 Jahre Freiheit

Číslo projektu: KPF-01-183

Žadatel: město České Velenice

Partner: město Gmünd

Doba realizace: 1.11.2019 – 30.4.2020

Vyplacená dotace z EFRR: 14 085,23 EUR

Projekt byl oslavou 30 let života od sametové revoluce v roce 1989 v česko-rakouském příhraničí. Oslavy byly zaměřeny na připomenutí doby před sametovou revolucí jak pamětníkům, tak i žákům základní a střední školy v Českých Velenicích. Součástí oslav byla venkovní expozice „železné opony“ přímo na hraničním přechodu, která připomenula život ve městě na hranici před 30 lety, výstava dobových fotografií, diskuzní bloky pro veřejnost a studenty. Vyvrcholením oslav byl kulturní festival pro veřejnost, který se konal přímo 17. listopadu 2019 za účasti 700 osob. Dalším vrcholem projektu bylo setkání politiků a veřejnosti v Palmenhausu v Gmündu dne 6. prosince 2019, na kterém došlo k symbolickému přestřižení „železné opony“ po 30 letech.

Bad Leonfelden a Písek se poznávají

Bad Leonfelden und Písek lernen sich kennen

Číslo projektu: KPF-01-185

Žadatel: město Písek

Partner: město Bad Leonfelden

Doba realizace: 1.8.2019 – 30.6.2020

Vyplacená dotace z EFRR: 10 832,47 EUR

Hornorakouské město Bad Leonfelden v letech 2018-2019 hledalo na území Jihočeského kraje vhodného partnera pro přeshraniční spolupráci. Město Písek projevilo zájem o tuto spolupráci. Obě strany po několika vzájemných návštěvách konstatovaly, že pro rozvoj spolupráce mezi Pískem a Bad Leonfeldenem existuje značný potenciál a styčné body zájmu. Samosprávy obou měst rozhodly o uzavření přátelského vztahu zaměřeného na oblasti kultury, sportu i hospodářství, který předurčil obsah tohoto společně připraveného projektu. Seriál aktivit byl zahájen v obou místech podpisem Memoranda o porozumění – v srpnu 2019 v Písku a v říjnu 2019 v Bad Leonfeldenu. Dalšími aktivitami projektu byly: sportovní hry mládeže, setkání odborníků, společná výstava fotografií, představení Rybovy mše vánoční v kostele v Bad Leonfeldenu. Došlo k přímému zapojení takřka 150 účastníků na každé straně, kteří budou dále působit jako multiplikátoři vznikající sítě kontaktů.

Co přinesla dálnice – archeologické výzkumy v trase dálnice D3 a S10

Was brachte die Autobahn – archäologische Forschungen in der Trasse D3 und S10

Číslo projektu: KPF-01-248

Žadatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Partner: Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt

Doba realizace: 4.1.2021 – 30.11.2021

Vyplacená dotace z EFRR: 16 467,02 EUR

Cílem projektu byl rozvoj spolupráce mezi archeology a studenty v jižních Čechách a Horním Rakousku v oblasti provádění a prezentace archeologických výzkumů v trase jihočeské dálnice D3 a hornorakouské dálnice S10. Výstava archeologických výzkumů se konala v roce 2021 v Jihočeském muzeu, konference proběhla tamtéž dne 23.9.2021, na ní navázala 24.9.2021 exkurze do míst, kde byly archeologické výzkumy prováděny. Výstavu a slavnostní prezentaci výstavy navštívila široká veřejnosti všech věkových kategorií, konference se zúčastnilo na 63 osob z řad studentů a odborné veřejnosti z ČR a Rakouska, exkurze 29 osob.  V rámci projektu byla vydána nákladem 1000 ks populárně-naučná příručka, z toho 300 ks v německém jazyce. Příručka v návaznosti na výstavu a konferenci shrnula metodiku práce archeologů a specialistů v terénu i v laboratořích a představila výzkumy a nálezy v nejvýznamnějších zkoumaných lokalitách v trasách obou dálnic.

Umělci (AT-CZ) tvoří na společné téma LES

Künstler (AT-CZ) befassen sich mit dem gemeinsamen Thema WALD

Číslo projektu: KPF-01-262

Žadatel: město Třeboň

Partner: město Schrems

Doba realizace: 01.05.2021 – 31.07.2022

Schválená dotace z EFRR: 19 969,05 EUR

V průběhu dvou zrcadlových projektů si v roce 2021 partnerská města Třeboň a Schrems připomněla výročí 30 let od podepsání partnerské dohody společnou výstavou jihočeských výtvarníků v Kunstmuseu Schrems (výstava I). Zrcadlový projekt partnerského města Schrems umožnil následně realizaci výstavy dolnorakouských výtvarníků v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni (výstava II.) v první polovině roku 2022. Během projektu byli osloveni výtvarníci na obou stranách česko-rakouské hranice, aby prezentovali svá výtvarná díla na téma LES (podle názvu sdružení SILVA NORTICA – Severní les). Z nich byl vytvořen společný katalog výtvarníků, kteří se prezentovali na obou výstavách. Zároveň byly uskutečněny tvůrčí workshopy pro umělce a školní děti, komentované prohlídky pro veřejnost a dne 11.2.2022 vernisáž výstavy v Třeboni za účasti 70 osob z řad umělců a kulturních představitelů obou regionů. Tyto aktivity umožnily osobní kontakty a kulturní výměnu mezi umělci i obyvateli obou partnerských měst a regionů Jižní Čechy – Waldviertel. Počet návštěvníků výstavy v Třeboni byl 1890 osob.