Image Alt

Základní podmínky FMP

Program Interreg Rakousko – Česko v období 2021-2027 se zaměřuje na podporu spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou, Fondy malých projektů (dále jen FMP) tvoří součást tohoto programu a jsou realizovány dle čl. 25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1059.

FMP jsou administrovány hlavními Správci – Jihočeskou Silvou Norticou a Euroregionem Pomoraví, za podpory regionálních partnerů: Sdružení obcí Vysočiny na území Kraje Vysočina, Regionalmanagement OÖ GmbH na území Horního Rakouska a NÖ.Regional.GmbH na území Dolního Rakouska.

FMP je specifický nástroj pro podporu projektů s menším finančním objemem lokálního nebo regionálního významu vykazujících přeshraniční dopad. Jeho hlavním cílem je rozvíjet a podporovat spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice, především v oblasti kultury, sociálních a ekonomických vztahů.

Společné programové území:

Rakousko: Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland/Nordteil, Wien, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf (Vídeň je zahrnuta do programového území, ale na realizaci obou Fondů malých projektů se nepodílí).

Česká republika: Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj.

 

 

Základní podmínky FMP
Podporu lze žádat v rámci dvou Fondů malých projektů:

FMP PEOPLE TO PEOPLE

Cílem je podpořit přeshraniční vztahy mezi občany a vzájemné porozumění a posílit komunikaci mezi lidmi v příhraničí.

Podporované aktivity:

 • aktivity „people to people“ ke zlepšení kulturních, sociálních a hospodářských vztahů v příhraničí s jasným přeshraničním zaměřením, zejména k posílení vzájemné důvěry, a budování kapacit (získávání znalostí, dovedností, vytváření struktur, systémů a řízení);
 • hledání a rozvíjení společných řešení na místní úrovni, např. pro překonávání překážek v oblasti veřejné správy nebo k usnadnění kontaktů mezi spolky, např. v oblasti vzdělávání nebo kulturního a přírodního dědictví, v sociální oblasti, v hospodářství nebo ve zdravotnictví;
 • školení, přednášky, workshopy, semináře, kurzy, odborné či vzdělávací exkurze, konference, výměnné stáže, studijní pobyty, studijní cesty, cesty a pobyty vzdělávacího, profesního charakteru, společná praktická cvičení a nácviky při které si účastníci osvojují či vyměňují dovednosti či poznatky (např. společná cvičení obdobných profesí apod.);
 • soutěže, utkání a turnaje a cvičení v nejrůznějších oblastech, dále kulturní představení a akce (festivaly a koncerty, výstavy a tematické prezentace, veřejné slavnosti apod.), tábory pro děti, sportovní a kulturní soustředění, velké sportovní akce, zájmové kempy. Patří sem také společné oslavy a výročí partnerství. Dále setkání a společné akce spolků, formálních a neformálních skupin, společné výlety, zájezdy či exkurze.

Hlavní cílové skupiny:

 • obyvatelé a návštěvníci přeshraničního regionu;
 • subjekty, orgány a instituce veřejné správy;
 • instituce vzdělávacího systému;
 • organizace občanské společnosti

FMP KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Cílem opatření je podpořit projekty, které doplní nabídku kultury a cestovního ruchu v dané přeshraniční lokalitě tak, že bude tvořit jednotný a komplexní produkt.

Podporované příklady aktivit:

 • oprava, revitalizace a/nebo zpřístupnění kulturních památek, bezbariérovost;
 • podpora rozvoje muzeí, expozic, galerií, knihoven;
 • zvýšení kvality stávající sítě cyklostezek/cyklotras/singltreků;
 • zvýšení kvality stávající sítě vodáckých tras, pěších tras, hipostezek apod.;
 • doplňky k veřejné turistické infrastruktuře;
 • podpora, obnova a propagace nehmotného kulturního dědictví;
 • podpora interaktivních inovativních výstav;
 • digitalizace cestovního ruchu (vytváření aplikací, modernizace a aktualizace webů apod.);
 • podpora inovativních forem prezentace kultury v přeshraničním kontextu;
 • podpora aktivit vedoucí k lepšímu poznání kultury v přeshraničním kontextu.

Hlavní cílové skupiny:

 • obyvatelé přeshraničního regionu;
 • turisté a návštěvníci regionu;
 • návštěvníci muzeí, galerií, knihoven a výstav;
 • samosprávy turistických lokalit;

Je vyhlášena kontinuální výzva k předkládání žádostí na malé projekty. Administrátoři FMP přijímají projektové žádosti v průběhu jednotlivých kol této kontinuální výzvy.

Žádost se podává v elektronickém systému FMP.

Malý projekt musí být realizován alespoň jedním českým a alespoň jedním rakouským projektovým partnerem a musí mít příznivý dopad na společné programové území.

Projektoví partneři musí mít sídlo v programovém území. Výjimkou jsou organizační složky bez právní subjektivity, které jsou složkami subjektů se sídlem mimo programové území, ale v programovém území působí.

Vhodnými žadateli jsou veřejnoprávní instituce a neziskové organizace, tedy organizace založené za jiným účelem, než je dosahování zisku (např. města a obce, neziskové organizace, svazy, spolky, komory a sdružení, vzdělávací instituce apod.)

Doba realizace malého projektu je zpravidla 12 měsíců.

FMP umožňuje předložit malý projekt s celkovými výdaji maximálně výše do 30.000 € v případě FMP people to people nebo maximálně do výše 50.000 € v případě FMP kultura a cestovní ruch.

Podíl příspěvku ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) je maximálně 80 %.

Žadatel a partneři musí mít finanční prostředky na předfinancování projektu.

Nové zjednodušené vykazování výdajů formou návrhu rozpočtu.

Závěrečná zpráva včetně povinných příloh se předkládá elektronicky nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení realizace malého projektu dle Smlouvy o financování malého projektu. Nepředkládají se žádné účetní doklady (faktury, objednávky, potvrzení o platbě,…) k výdajům projektu.

 

Příklady realizovaných projektů FMP 2014-2022

 

Fond malých projektů people to people je podpořen z programu Interreg VI-A Rakousko-Česko 2021-2027

Název projektu: Fond malých projektů people-to-people Rakousko-Česko 2021-2027

Číslo projektu: ATCZ00097
Doba realizace: 1. 9. 2023 – 31. 12. 2028
Celkové náklady: 7.929.613,70 €

Popis projektu:
Hlavním cílem je rozvíjet a podporovat spolupráci mezi občany, institucemi, organizacemi a veřejnou správou na obou stranách hranice za účelem společného zlepšení kulturních, sociálních a hospodářských vztahů.
Má být podpořeno minimálně 300 malých projektů, do kterých bude zapojeno minimálně 450 projektových partnerů, kteří vytvoří přeshraniční síť organizací a institucí zapojených do přeshraniční spolupráce.
Inovací tohoto nového FMP je zjednodušené vykazování nákladů, kdy nebudou žadatelé předkládat ke kontrole skutečné výdaje projektu formou faktur a účetních dokladů. Další inovací je specifický administrativní online systém, ve kterém budou jednotlivé žádosti podány žadateli, evidovány a administrovány Správcem FMP.
FMP je pro žadatele a jejich partnery potřebným, jedinečným a inovativním nástrojem pro podporu přeshraniční spolupráce. V mnohých případech funguje FMP jako startér nových partnerství, k výměně zkušeností a také jako metodický základ pro přípravu a realizaci „velkých“ projektů INTERREG.