Image Alt

Pokyny pro žadatele prac

FMP se všeobecně řídí pravidly stanovenými pro program Interreg Rakousko – Česko 2021-2027. Závazným dokumentem pro žadatele a partnery malých projektů je Příručka pro Fondy malých projektů (dále jen Příručka pro FMP) vč. všech příloh. Pokud není v této Příručce pro FMP uvedeno jinak, řídí se malé projekty standardní programovou příručkou a v ní stanovenými postupy pro standardní projekty.

 

Vedoucí partner je povinen informovat minimálně 10 pracovních dní předem Správce FMP / příslušného regionálního partnera o každé pořádané aktivitě v rámci realizace malého projektu.

 

Pro podávání žádostí na malé projekty je využíván elektronický systém FMP.

 

Před podáním projektové žádosti doporučujeme konzultovat své projektové záměry nebo rozpracované projektové žádosti s pracovníky Správců FMP nebo regionálních partnerů.

 

V rámci projektové žádosti musí Vedoucí partner¨mimo jiné předložit detailní rozpočet rozdělený na zapojené partnery projektu a definovat milníky relevantní pro realizaci projektu. Jednotlivé milníky lze definovat individuálně na základě aspektů souvisejících s obsahem projektu. Směrná hodnota pro počet milníků v jednom projektu je 2–5 milníků.

 

Po vyplnění projektové žádosti a kompletaci všech nezbytných příloh se doporučuje ověřit úplnost žádosti malého projektu a příloh na základě kritérií uvedených v checklistu pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti (viz Příloha č. 6 Příručky FMP).

 

Výdaje jsou způsobilé od data zahájení projektu, které nesmí předcházet datu podání žádosti v administračním systému FMP, do data ukončení realizace malého projektu uvedeného ve Smlouvě o financování malého projektu.

 

Doložení příslušných podkladů a splnění milníku vede k uznání nákladů, které byly přiřazeny k příslušnému milníku. Pro uznání nákladů musí být v zásadě splněny stanovené milníky.

 

Skutečná výše dotace bude stanovena až po předložení a schválení závěrečné zprávy projektu a jejich příloh. Maximální výši schválené a ve Smlouvě uvedené podpory nelze překročit.

 

Při realizaci projektu musí být dodrženy programové předpisy pro komunikaci a publicitu malých projektů (viz bod 5.6 Příručky FMP). Publicita tvoří nedílnou součást realizace projektu, přispívá k dosažení specifických cílů projektu a má dopad na aktivity a kvalitu projektu. Dokumenty k prokázání splnění povinné publicity malého projektu se dokládají přílohou k závěrečné zprávě, po ukončení projektu.

 

Závazné dokumenty k realizaci malého projektu:

Příručka FMP  verze platná od ……..

Přílohy k příručce FMP:

Příloha č. 1: Přehled vhodných českých žadatelů
Příloha č. 2: Příslib národního spolufinancování (příloha projektové žádosti A4)
Příloha č. 3: Vzor Partnerské dohody (příloha projektové žádosti A3)
Příloha č. 4: Návrh rozpočtu (příloha projektové žádosti A5)
Příloha č. 5: Příloha k návrhu rozpočtu a popis milníků (příloha projektové žádosti A6)
Příloha č. 6: Kritéria kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti projektové žádosti
Příloha č. 7: Kritéria hodnocení kvality projektu a přeshraničního dopadu

Přílohy k projektové žádosti:

A3 – Partnerská dohoda
A4 – Příslib národního spolufinancování
A5 – Návrh rozpočtu
A6 – Příloha k návrhu rozpočtu a popis milníků

Další závazné dokumenty:

Společná pravidla způsobilosti
Programová příručka Interreg Rakousko – Česko 2021-2027
Pokynu pro publicitu Programu