Valná hromada JčSN

Česky Deutsch

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení JčSN. Tvoří ji všichni členové sdružení, tj. zástupci 20 měst, 17 obcí a 9 firem a institucí.

Rozhoduje o hlavních směrech a oblastech činnosti sdružení. Valná hromada rozhoduje zejména o:

 • přijetí nových členů sdružení,
 • schválení pravidel finančního hospodaření, změně a doplňcích stanov, jednacího řádu smírčí komise,
 • přiznání případně odejmutí statutu čestných spolupracovníků sdružení, 
 • vyloučení člena sdružení,
 • volbě předsedy a místopředsedy, předsednictva, smírčí komise a revizorů účtů,
 • výši členských příspěvků,
 • rozpuštění a likvidaci sdružení,
 • přijetí projektů, které se svým významem dotýkají regionu jako celku či jeho podstatné části,
 • rozpočtu sdružení, schválení výsledků hospodaření sdružení.

 

Valná hromada si může vyhradit rozhodování o jiných otázkách, které nejsou v  těchto stanovách výslovně upraveny, případně které jsou svěřeny do působnosti jiných orgánů sdružení.

Valná hromada se koná minimálně jednou v roce, zpravidla v prvním čtvrtletí kalendářního roku, svolává se písemně alespoň 15 dnů před konáním. Valnou hromadu svolává předseda na základě rozhodnutí předsednictva. Předsednictvo může svolat Valnou hromadu kdykoliv, pokud je to potřeba v zájmu činnosti sdružení. Předsednictvo je povinno svolat Valnou hromadu nejpozději do 30 dnů od doručení písemného podnětu minimálně 1/3 členů sdružení.

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina řádných členů. Pokud v době stanoveného začátku Valné hromady není zaručená usnášeníschopnost, odročí se jednání o půl hodiny. Poté je Valná hromada usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů oprávněných k hlasování. Každý člen má jeden hlas. 

 

 • Zápis z jednání Valné hromady 9.6.2023, Rudolfov
 • Zápis z jednání Valné hromady 9.9.2022, Boršov nad Vltavou.
 • Zápis z jednání Valné hromady 23.9.2021, Třeboň.
 • Zápis z jednání Valné hromady 11.12.2020, konané korespondenčně. 
 • Zápis z jednání Valné hromady 18.4.2019, Trhové Sviny 
 • Zápis z jednání Valné hromady 12.4.2018, Písek.
 • Zápis z jednání Valné hromady 25.4.2017, České Budějovice.
 • Zápis z jednání Valné hromady 22.4.2016, Nová Bystřice.
 • Zápis z jednání Valné hromady 14.4.2015, Planá nad Lužnicí.
 • Zápis z jednání Valné hromady 23.4.2014, Jílovice.
 • Zápis z jednání Valné hromady 11.4.2013, Dačice.
 • Zápis z jednání Valné hromady 3.4.2012, Milevsko.
 • Zápis z jednání Valné hromady 14.4.2011, Borovany.

Loga partnerů