Pro zájemce o členství

Česky Deutsch

 • Informace o přeshraničních aktivitách na území Euroregionu Silva Nortica v oblasti: hospodářské, ekologické, územně-plánovací, krizového managementu, turistické, sportovní, společenské.
 • Informace o programech pro financování přeshraničních aktivit.
 • Zprostředkovávání přeshraničních kontaktů pro dlouhodobější spolupráci i pro realizaci jednotlivých projektů.
 • Zprostředkování know-how z druhé strany hranice a výměna zkušeností se zahraničními partnery prostřednictvím orgánů a projektů euroregionu, především pak prostřednictvím odborných pracovních skupin, do kterých mohou členové nominovat svoje zástupce.
 • Poradenství ohledně možností financování přeshraničních projektů, poradenství při podávání žádostí o financování těchto projektů.
 • Zastupování zájmů členů v otázkách:
  • odstraňování překážek při realizaci přeshraničních aktivit,
  • podpory projektů členů a významných regionálních projektů,
  • přeshraniční spolupráce v euroregionu všeobecně.
 • Zastupování zájmů členů účastí ve správních a politických orgánech Jihočeského kraje, země Dolní Rakousko, ve výborech a komisích národních programu ČR a Rakouska, EU programu INTERREG.

 

Kdo se může stát členem Euroregionu Silva Nortica (ERNS)?

Členem Euroregionu Silva Nortica (ERNS) se automaticky stane každý člen sdružení Jihočeská Silva Nortica.

Zakladateli ERNS jsou Europaplattform Pro Waldviertel na rakouské straně a sdružení Jihočeská Silva Nortica na české straně. ERNS vznikl 28. 5. 2002 a dobrovolným zájmovým pracovním společenstvím bez statusu právnické osoby. Členství se tedy na rakouském území euroregionu řídí pravidly Europaplattform Pro Waldviertel a na českém území pravidly sdružení Jihočeská Silva Nortica.

Členem sdružení Jihočeská Silva Nortica se mohou stát města, obce a další právnické osoby, které mají své sídlo v okresech Jindřichův Hradec, České Budějovice, Písek nebo Tábor a které se ztotožňují s předmětem činnosti sdružení, se stanovami sdružení a platí členské příspěvky dle Stanov.

Přijetí nových členů schvaluje Valná hromada.

Fyzickým osobám významně přispívajícím k realizaci předmětu činnosti sdružení může valná hromada sdružení přiznat status čestného spolupracovníka sdružení.

 

Výše členských příspěvků

Výši stanovuje Valná hromada sdružení, současná výše příspěvků byla schválena na ustavující schůzi dne 16. 5. 2002.

Obce:

do 50 000 obyvatel  - 2 Kč / obyvatel + 1 000 Kč paušál pro každou obec
nad 50 000 obyvatel - 1 Kč / obyvatel + 1 000 Kč paušál pro každou obec

Neziskový sektor:

zájmová sdružení (TJ, OP, …)
do 50 členů - 8 Kč / člena, minimálně 1 000 Kč
50 a více členů - 8 Kč / člena, minimálně 3 000 Kč
společnosti (nadace, o.p.s.) 3 000 Kč

Ziskový sektor:

příspěvkové organizace 5 000 Kč
komerční (s. r. o., soukromé firmy ) 10 000 Kč

Kromě členského poplatku je nutno počítat s cestovními náklady, které organizace bude vynakládat na zastoupení v orgánech ERSN, ve kterých bude činná.

 

Přihláška

 

Členem Europaplattform Pro Waldviertel jsou politikové a další významné osobnosti regionu Waldviertel, tato organizace je zakladatelem ERNS. Města a obce a další organizace regionu tedy nejsou sice přímými členy této organizace, ale jsou součástí ERNS a jsou za členy považovány a jsou do struktur euroregionu zapojeny (např. Generální shromáždění, pracovní skupiny atd.).

Loga partnerů