Home

 

euroregiosilvanortica

 

Česky Deutsch

images/headers/ceske-budejovice.jpg

Aktuálně

Doporučení pro žadatele a příjemce FMP v souvislosti s koronavirovou situací.

Vzhledem ke stávajícímu nouzovému stavu v ČR se na základě pokynů Řídícího orgánu programu Interreg V-A Rakousko-ČR pro všechny projekty v realizaci obecně doporučuje nalézt po dohodě projektových partnerů a správce FMP vhodná opatření, která umožní realizaci projektových aktivit v souladu se schváleným harmonogramem projektu.

Pokud to možné není, platí následující doporučení:

  • Pro aktivity, kde je to z jejich povahy možné, jako např. jednání, porady, setkání partnerů, konference, školení apod., využít alternativní (elektronické) způsoby realizace jako např. telekonference, elektronický oběh dokumentů, e-learning, sociální média, online kampaně atd. Tyto alternativy musí být řádně zdokumentovány a odůvodněny v závěrečné zprávě.
  • Přeshraniční akce, které nelze uspořádat alternativním výše popsaným způsobem, je možné realizovat v novém termínu, přičemž je možné požádat o prodloužení doby realizace projektu. I nadále je nutné dbát na to, aby byl zajištěn přeshraniční dopad.
  • Ve výjimečných případech může být prodloužena doba realizace malého projektu na maximálně 24 měsíců. Nárok na toto prodloužení není automatický, jeho nezbytnost bude posuzována v jednotlivých případech. Prodloužení je přípustné pouze tehdy, pokud nelze realizovat projektové aktivity alternativním, ale obdobným způsobem v původně plánovaném časovém období. Musí být dodržen postup popsaný ve Směrnici pro žadatele, verze 8/29.4.2020 v kapitole 5.3 (Změny projektu). Poslední termín ukončení malých projektů je 31. 10. 2022.
  • V případě, že za daných okolností nelze určité aktivity fyzicky realizovat, je možné provést jejich alternativní realizaci, případně je možné i jejich zrušení. Specifické cíle projektu a hlavní výstupy projektu ale musí být dosaženy.
  • Výdaje spojené se zrušenými aktivitami (již vzniklé výdaje nebo storno poplatky) mohou být považovány za způsobilé, pokud by v případě jejich realizace byly v souladu se Společnými pravidly způsobilosti.
  • Jednotlivé důvody a podmínky pro storno / zrušení (pokyny úřadů, cestovní omezení, smluvní podmínky atd.) musí být náležitě zdokumentovány a předloženy Správcům FMP.

Projektoví partneři by měli o změně způsobu realizace aktivit (úprava, vynechání plánovaných aktivit) proaktivně a včas informovat svého Správce FMP, aby bylo možné najít vhodné řešení.

Odkaz na webové stránky programu INTERREG je:
https://www.at-cz.eu/cz/novinky/doporuceni-ridiciho-organu-pri-moznem-omezeni-realizace-projektu-v-souvislosti-s-koronavirem-covid_19

Loga partnerů