Home

 

euroregiosilvanortica

 

Česky Deutsch

images/headers/ceske-budejovice.jpg

Aktuálně

FMP 2007 - 2013 (archív)

Sdružení Jihočeská Silva Nortica průběžně přijímá žádosti do Fondu malých projektů, spolupráce Jižní Čechy – Horní Rakousko – Dolní Rakousko v rámci OP Cíl 3, Evropská územní spolupráce, Rakousko – Česká republika 2007-2013.  

Směrnice pro žadatele, formulář žádosti a povinných příloh je pro žadatele k dispozici na www.silvanortica.com. 

Žádosti je možné předkládat průběžně osobně nebo doporučenou poštou na adresu:

  • sdružení Jihočeská Silva Nortica (Administrátor FMP), Janderova 147/II, 377 01 Jindřichův Hradec, Ing. Zuzana Gregorová, 602 610 270, 384 385 359, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
  • Regionální rozvojová agentura jižních Čech – RERA a.s., (žadatelé se sídlem v okr. CB a PI), kancelář - budova F dolního areálu Nemocnice ČB, vchod z ul. Generála Svobody, poštovní adresa: ul. Boženy Němcové 49/3, 370 01 České Budějovice, Ing. Tomáš Kohout, 387 878 458, 724 011 711, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s. - RRAŠ (žadatelé se sídlem v okr. ST, PI, CK), 384 73 Stachy 422, Jitka Králová, tel. 380 120 264, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Na těchto místech je také možné přípravu žádosti bezplatně konzultovat.

Uzávěrka podávání žádostí na spolupráci s Dolním i Horním Rakouskem je 21.02. 2014 ve 14:00 hodin.
       
Uznatelné náklady projektu jsou od data registrace žádosti u Administrátora. Proto je možné předložit žádost také na akce, pořádané před jednáním Regionálního monitorovacího výboru. MV může rozhodnout o schválení projektu i po ukončení jeho realizace. Přitom je nutné dodržet zejména pravidla publicity EU a další pokyny pro realizaci projektů uvedené ve Směrnici pro žadatele.

Při realizaci projektu jsou uznatelné i náklady na účast partnera z Dolního Bavorska na akcích pořádaných v Jihočeském kraji nebo v Horním Rakousku. Tato účast musí být uvedena ve schválené žádosti a náklady uvedeny v rozpočtu. Podporované území Dolního Bavorska je uvedeno na mapě. Přípustní partneři mají sídlo ve vyjmenovaných okresech: Freyung-Grafenau, Regen, Straubing-Boden, Deggendorf a Passau.

Lhůty pro obdržení příspěvku ERDF

Čerpání prostředků ERDF je bohužel zdlouhavé. Podporu je vyplacena až po realizaci, vyúčtování a vyhodnocení projektu.

Časové průběh čerpání může být např takový: Realizace projektu je ukončena k 31. 12., do 28. 2. následujícího roku žadatel předloží vyúčtování, následně proběhně kontrola a schválení projektu administrátorem FMP, projekt je pak zařazen do "souhrnné zprávy". Termíny pro předkládání souhrnných zpráv a žádostí o platbu jsou vždy k 30. 4. (projekty vyúčtované v období 1. 11. - 30. 4.) a k 31. 10. (projekty vyúčtované v období 1. 5. - 31. 10.). Souhrnnou zprávu a požadavek na proplacení odešleme kontrolním a řídícím orgánům, kde probíhají další kontroly. Teprve poté obdrží administrátor (JčSN) prostředky ERDF, které v podstatě obratem poukáže na účty příjemců příspěvků.

V případě, že bude projekt zařazen do souhrnné zprávy k 30. 4., je nutné počítat s tím, že příspěvek bude vyplacen ke konci uvedeného roku. Pokud je projekt zařazen do k 31.10., výplata příspěvku proběhne do konce června následujícího roku.

Dlouhé lhůty pro výplatu příspěvku ERDF jsou způsobené mj. tím, že kontrolním orgánem pro české projekty je CRR ČR, ale řídícím a platebním orgánem programu EÚS, do kterého FMP patří, je Úřad vlády země Dolní Rakousko, který znovu všechno kontroluje. Toto jsou skutečnosti, které by měl vědět každý žadatel než předloží žádost do FMP. Žadatel by tedy měl by mít zajištěné předfinancování projektu na dostatečně dlouhou dobu - tzn. v případě doby trvání projektu 1 rok až na 2 roky.

Formuláře pro podání žádosti:

FMP žádost Příloha 3 - stručný popis projektu - CJ
Prohlášení o souhlasu - NJ Příloha 4 - stručný popis projektu - NJ
Příloha 1 - podrobný rozpočet projektu Prohlášení k DPH
Příloha 2 - čestné prohlášení žadatele  

 Informační dokumenty pro sestavení žádosti a vyúčtování příspěvku:     

Podmínky předkládání žádostí 14. období JČ-HR                             Postupy pro zadávání zakázek
Podmínky předkládání žádostí 14. období JČ-DR                                   Postupy pro zadávání zakázek, platné od 9. kola FMP (čísla projektů ETZ-KPF/SB/09...)
Potvrzení o výplatě příležitostné činnosti Doplňující výklad k postupům pro zadávání zakázek
Směrnice pro žadatele Návod pro zadávání zakázek v rámci FMP
Metoda kalkulace nákladů pro rakouské regiony do 20% Společná pravidla způsobilosti
Jednací řád JČ-HR Náležitosti dokladování
Jednací řád JČ-DR Publicita
Metodická příručka způsobilých výdajů - MMR Odkaz ke stažení log k publicitě

Uvedenými pokyny se musí řídit všichni příjemci příspěvků FMP.

Informace pro žadatele - nové (aktualizace dne 30.10.2013)

Od 1. 5. 2010 dochází ke změně formulářů žádosti FMP, dále přílohy č. 1 Podrobný rozpočet, přílohy č. 3 Stručný popis projektu v CJ a přílohy č. 4 Stručný popis projektu v NJ. Důvod změny je popsán ve Směrnici pro žadatele a příloze „Metoda kalkulace nákladů pro rakouské regiony do 20%“ a souvisí s tím, že je možné započítat příjmy vyplývající z realizace projektu do vlastního podílu žadatele. Tato vítaná změna jistě podnítí zájemce o FMP k přípravě a podání ještě vyššího počtu žádostí na kvalitní malé projekty. Dále apelujeme na žadatele, aby se zaměřili na přípravu zejména malých infrastrukturních projektů dle pokynů uvedených ve Směrnici pro žadatele a v „Podmínkách pro předkládání žádostí 14. období JC-HR a JC-DR“.

Upozorňujeme všechny zájemce, že je nutné před podáním žádosti projekt konzultovat na příslušných kontaktních místech administrátorů FMP, kterými jsou JčSN, RRA Šumava a RERA.

Další důležitou informací pro žadatele je, že všechny malé projekty schválené v roce 2013 musí být ukončeny do 31. 10. 2014. Za tyto termíny nelze projekty dále prodloužit z důvodu zajištění dostatku času na vyúčtování a vyhodnocení projektů.

Celková realizace FMP musí být ukončena nejpozději do 31. 3. 2015.

Vzhledem ke snižující se alokaci Fondu malých projektů dochází k těmto omezením:
-   všechny typy people-to-people projektů příspěvek ERDF max. 5 000 EUR, výše podpory do 85 %,
-   všechny typy malých infrastrukturních projektů příspěvek ERDF max. 10 000 EUR, výše podpory do 85 %,
-   opakované projekty výše podpory do 50 %,
-   ostatní omezení viz Podmínky předkládání žádostí pro 14. období.

Záložní projekty - NOVÉ
- příspěvek ERDF bude schváleným projektům přidělen do výše alokace pro 14. kolo
- projekty, kterým bude schváleno podmínečné přidělení nad hranici alokace pro 14. kolo se stanou tzv. Záložními projekty
- pro Záložní projekty bude Regionálním moitorovacím výborem stanoveno pořadí, v jakém budou uspokojovány jejich požadavky na příspěvek ERDF.

 

Průběžná / Závěrečná zpráva                 Vyúčtování projektu                      Žádost o platbu

 

Jihočeská Silva Nortica, Správce Fondu malých projektů (FMP) v jižních Čechách, ukončila realizaci FMP 2007-2013.

Poslední Regionální monitorovací výbory se konaly ve dnech 25. 3. 2014 (spolupráce JČ - HR), 3. 4. 2014  a 10. 7. 2014 (spolupráce JČ - DR).

Projekty na nich schválené byly ukončeny a vyúčtovány nejpozději do 31. 12. 2014.

Fond byl řádně vyúčtován a ukončen k datu 31. 3. 2015. Bylo podpořeno celkem 546 malých projektů, realizovaných v JČ, DR a HR. Celková výše příspěvku činila 3 578 476,43 EUR, z toho na malé projekty připadla částka 3 173 516,43 EUR, zbylá částka 404 960 EUR podpořila administraci FMP u Lead-Partnera projektu, kterým bylo sdružení Jihočeská Silva Nortica.

SEZNAM podpořených projektů.

Na české straně bylo schváleno 459 malých projektů, z toho realizováno 441 projektů, v 18 případech žadatelé od realizace odstoupili.
                                                                                                                                                                                       

V programovém období EU 2007-2013 byly vyhlášeny operační programy podporující přeshraniční spolupráci nazvané Evropská územní spolupráce. Jednalo se v nich mj. o spolupráci Jihočeského kraje s regiony Horní a Dolní Rakousko a Dolní Bavorsko. Součástí těchto programů byl tzv. Fond malých projektů č. M00034 (dále FMP), ve kterém byly pro Jihočeský kraj alokovány značné prostředky EU. Konkrétně na spolupráci s Horním a Dolním Rakouskem na období 2008-2014 2,7 mil. EUR, tj. přibližně 9 mil. Kč ročně.

Správcem a Administrátorem česko-rakouského FMP pro Jihočeský kraj je sdružení Jihočeská Silva Nortica (dále JčSN) se sídlem v Jindřichově Hradci. Sdružení již provádělo správu a administraci podobně zaměřeného Dispozičního fondu INTERREG IIIA v období 2004-2006, takže má dostatečné zkušenosti. Při administraci spolupracovalo s regionálními rozvojovými agenturami RERA v Českých Budějovicích a RRA Šumava ve Stachách. Tato spolupráce nadále probíhá takto: 

  1. JčSN administruje okresy Jindřichův Hradec, Tábor
  2. RERA administruje okresy České Budějovice, Písek
  3. RRA Šumava administruje okresy Český Krumlov, Prachatice, Strakonice 

 

Vzhledem k zaměření přeshraniční spolupráce žadatelů z Jihočeského kraje na spolupráci s partnery z Horního Rakouska a z Dolního Rakouska jsou ustaveny 2 Regionální monitorovací výbory – jeden na spolupráci s Horním Rakouskem a druhý na spolupráci s Dolním Rakouskem. Výbor JC-HR schvaluje společně žádosti předložené v Jihočeském kraji a Horním Rakousku (region Mühlviertel a 3 další), výbor JC-DR žádosti předložené v Jihočeském kraji a Dolním Rakousku (regiony Waldviertel a Mostviertel). Termíny jednání výborů koordinují sekretariáty Správců FMP – Jihočeská Silva Nortica, Regionalmanagement NO – kancelář ve Zwettlu a Regionalmanagement OO – kancelář ve Freistadtu. 

V rámci projektu ETZ-KPF/SB/07/027 "Evaluace FMP" byla vypracována studie, která měla za úkol zhodnotit aktuální stav fondu v JČ, HR a DR a nastínit nové možnosti po roce 2013. K této problematice se konalo dotazníkové šetření a 2 semináře.
                       
Studie "Evaluace FMP JC-HR-DR v polovině jeho realizace".
 

 

 V rámci projektu č. M00257 "Euroregionální rozvoj hornorakousko/jihočeského příhraničí 2013/2014" byla zpracována brožura "Fond malých projektů Jihočeský kraj - Horní Rakousko 2010-2013", která má představit některé úspěšně realizované projekty v rámci FMP.

Brožura ke stažení.   

 

 
 

Loga partnerů