Home

 

euroregiosilvanortica

 

Česky Deutsch

images/headers/ceske-budejovice.jpg

Aktuálně

Struktura

Struktura

V každém státě je zřízen sekretariát Euroregionu.

Sekretariát sestává z vedoucího a jemu příslušných spolupracovníků. Předseda Generálního shromáždění je současně nadřízeným sekretariátu. Vedoucí sekretariátu je navrhován předsedou Generálního shromáždění každého státu a potvrzen Generálním shromážděním.

Oba sekretariáty ERSN jsou odpovědné za věcné vyřizování úkolů a za řádné vedení správy Euroregionu. Sekretariáty uskutečňují ustanovení Generálního shromáždění a vedou běžnou agendu.

Jsou obzvláště odpovědny za (výtah ze Zakládací dohody):

 • prezentaci navenek,
 • sestavování a provádění pracovního programu Euroregionu,
 • koordinaci práce odborných pracovních skupin,
 • koordinaci vlastních aktivit se sekretariátem partnera,
 • provádění společných informativních setkání a jiných přeshraničních akcí,
 • přípravu jednání Generálního shromáždění i Výboru Euroregionu

Kontakty na český i rakouský sekretariát.

Členové z okresů Jindřichův Hradec a České Budějovice:

 • Vít Kavalír, starosta města Rudolfov
 • Ing. Jiří Svoboda, primátor města České Budějovice
 • Ing. Jaromír Slíva, starosta města České Velenice
 • Ing. Kateřina Marková, místostarostka města Dačice
 • Ing. Jan Mlčák, starosta města Jindřichův Hradec
 • Mgr. Jiří Zimola, starosta města Nová Bystřice
 • Mgr. Věra Korčaková, starostka města Trhové Sviny
 • Ing. František Štangl, ředitel Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
 • Ing. Zuzana Skořepová, zástupce ředitelky Regionální agrární komory Jihočeského kraje

 

Členové z okresů Tábor a Písek:

 • Michal Horek, místostarosta města Milevsko
 • Ing. Arch. Petra Trambová, místostarostka města Písek
 • Ing. Štěpán Pavlík, starosta města Tábor
 • Pavel Hroch, starosta obce Kovářov
 • Ing. Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory, nominován za pobočku Tábor

 

Člen za Jihočeský kraj:

 • Bude dovolen člen Rady Jihočeského kraje

 

Euroregion Silva Nortica je reprezentován výborem. Výbor se stává ze dvou předsedů generálního shromáždění, z jejich zástupců a vedoucích obou sekretariátů.

 

Funkce výboru (výtah ze Zakládací dohody):

 • reprezentuje euroregion,
 • podporuje a řídí práci sekretariátu,
 • společně se sekretariáty je odpovědný za koordinaci přeshraniční spolupráce a přeshraničních projektů.

 

Výbor zasedá podle potřeby, minimálně 2x ročně. Výbor se může usnést, že zasedání bude veřejné, když to bude ve veřejném zájmu nebo když to bude vyžadovat veřejné blaho či zájem.

 

Složení výboru ERSN:

Předseda
LAbg. Bgm. Margit Göll (poslankyně země DR, starostka Moorbad-Harbach) - AT
Pavel Hroch – (radní Jčk – náměstek hejtmana) - CZ

Místopředseda
NR Lukas Brandweiner (předseda Regionalverband Waldviertel) - AT
Bgm. Eduard Köck (starosta Thaya, předseda Zukunftsraum Thayaland) - AT
Ing. František Štangl (ředitel Jihočeského muzea v Českých Budějovicích) - CZ
Ing. Jaromír Slíva (starosta České Velenice) - CZ

Vedoucí sekretariátu
Christian Haider, MA, BA (vedoucí kanceláře NÖ.Regional.GmbH) - AT
Ing. Alena Seberová (ředitelka JčSN) - CZ

Generální shromáždění je nejvyšším orgánem Euroregionu a sestává z maximálně 26 zástupců s  hlasovacím právem za každý stát.

Na každý stát tedy připadá:

 • 13 zástupců obcí,
 • 1 zástupce Fondu malých projektů,
 • 1 zástupce z oblasti regionálního rozvoje,
 • vedoucí příslušného sekretariátu,
 • vedoucí odborných pracovních skupin (max. 10)

 

Způsob volby zástupců do Generálního shromáždění se řeší na úrovni příslušného státu.

 

Funkce Generálního shromáždění (výtah ze Zakládací dohody):

 • volí ze svého středu předsedu a místopředsedu,
 • potvrzuje dosazení, případně odvolání vedoucího sekretariátu a odborných pracovních skupin a usnáší se na pracovním programu,
 • Výbor a sekretariát ERSN poskytují Generálnímu shromáždění zprávu o činnosti a plánovaných aktivitách,
 • GS zasedá dle potřeby, minimálně jedenkrát ročně,
 • GS se může usnést, že zasedání bude veřejné, pokud to bude ve veřejném zájmu nebo pokud to bude vyžadovat veřejné blaho či zájem. 

Složení Generálního shromáždění (stav 4.11. 2020):

 

ČESKÁ STRANARAKOUSKÁ STRANA

Předseda
Pavel Hroch (náměstek hejtmana)

Předseda
LAbg. Bgm. Margit Göll

Místopředseda
Ing. František Štangl (ředitel Jč muzea v Českých Budějovicích)
Ing. Jaromír Slíva (starosta České Velenice)

Místopředseda
NR Lukas Brandweiner (Obmann Regionalverband Waldviertel)
BR Bgm. Eduard Köck (Bgm. Thaya, Obmann Kleinregion Zukunftsraum Thayaland)

Vedoucí sekretariátu
Ing. Alena Seberová (ředitelka Jihočeské Silvy Nortici)

Vedoucí sekretariátu
Christian Haider, MA, BA (Büroleiter, NÖ. Regional. GmbH)

Okres České Budějovice
Ing. Jiří Svoboda (primátor České Budějovice)
Ing. Petr Jenkner (starosta Borovany)
Mgr. Věra Korčaková (starostka města Trhové Sviny)

Okres Gmünd
Bgm. Helga Rosenmayer (Bgm Gmünd)
Bgm. Gerhard Kirchmaier (Bgm Heidenreichstein)
Bgm. Patrik Layr (Bgm. Weitra)

Okres Jindřichův Hradec
Ing. Kateřina Marková (místostarostka Dačice)
Ing. Jaromír Slíva (starosta České Velenice)
Mgr. Jiří Zimola (člen rady Nová Bystřice)
Ing. Jan Mlčák (starosta Jindřichův Hradec)

Okres Waidhofen/ThayaBgm. Robert Altschach (Bürgermeister Waidhofen/Thaya)
 Bgm. Annette Töpfl (Bgm. Vitis)

Okres Tábor
Ing. Štěpán Pavlík (starosta Tábor)

Okres Zwettl
Bgm. Josef Schaden (Bgm. Schweiggers)
Bgm. Arnold Bauernfried (Bgm. Bärnkopf)

Okres Písek
Ing. Arch. Petra Trambová (místostarostka Písek)
Michal Horek, (místostarosta Milevsko)
Pavel Hroch (starosta Kovářov)

Bezirk Horn:
Bgm. Franz Linsbauer (Bgm. Langau)
LAbg. Josef Wiesinger (Gars am Kamp)

 

Okres Krems
Bgm. Harald Leopold (Bgm. Langenlois)

Další zástupci:
Ing. Zuzana Skořepová (ředitelka Regionální agrární komory Jihočeského kraje)
Ing. Luděk Keist (ředitel Jihočeské hospodářské komory)

 

Regionální rozvoj
DI Josef Strummer (NÖ.Regional.GmbH)

Fond malých projektů
LAbg. Bgm. Margit Göll
BR Bgm. Eduard Köck

Plánování a infrastruktura
LAbg. Bgm. Jürgen Maier
LAbg. Bgm. Margit Göll

Život v regionu
Dr. Ernst Wurz

Hospodářská centra
Bgm. Karl Elsigan

Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení JčSN. Tvoří ji všichni členové sdružení, tj. zástupci 20 měst, 17 obcí a 9 firem a institucí.

Rozhoduje o hlavních směrech a oblastech činnosti sdružení. Valná hromada rozhoduje zejména o:

 • přijetí nových členů sdružení,
 • schválení pravidel finančního hospodaření, změně a doplňcích stanov, jednacího řádu smírčí komise,
 • přiznání případně odejmutí statutu čestných spolupracovníků sdružení, 
 • vyloučení člena sdružení,
 • volbě předsedy a místopředsedy, předsednictva, smírčí komise a revizorů účtů,
 • výši členských příspěvků,
 • rozpuštění a likvidaci sdružení,
 • přijetí projektů, které se svým významem dotýkají regionu jako celku či jeho podstatné části,
 • rozpočtu sdružení, schválení výsledků hospodaření sdružení.

 

Valná hromada si může vyhradit rozhodování o jiných otázkách, které nejsou v  těchto stanovách výslovně upraveny, případně které jsou svěřeny do působnosti jiných orgánů sdružení.

Valná hromada se koná minimálně jednou v roce, zpravidla v prvním čtvrtletí kalendářního roku, svolává se písemně alespoň 15 dnů před konáním. Valnou hromadu svolává předseda na základě rozhodnutí předsednictva. Předsednictvo může svolat Valnou hromadu kdykoliv, pokud je to potřeba v zájmu činnosti sdružení. Předsednictvo je povinno svolat Valnou hromadu nejpozději do 30 dnů od doručení písemného podnětu minimálně 1/3 členů sdružení.

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina řádných členů. Pokud v době stanoveného začátku Valné hromady není zaručená usnášeníschopnost, odročí se jednání o půl hodiny. Poté je Valná hromada usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů oprávněných k hlasování. Každý člen má jeden hlas. 

 

 • Zápis z jednání Valné hromady 9.6.2023, Rudolfov
 • Zápis z jednání Valné hromady 9.9.2022, Boršov nad Vltavou.
 • Zápis z jednání Valné hromady 23.9.2021, Třeboň.
 • Zápis z jednání Valné hromady 11.12.2020, konané korespondenčně. 
 • Zápis z jednání Valné hromady 18.4.2019, Trhové Sviny 
 • Zápis z jednání Valné hromady 12.4.2018, Písek.
 • Zápis z jednání Valné hromady 25.4.2017, České Budějovice.
 • Zápis z jednání Valné hromady 22.4.2016, Nová Bystřice.
 • Zápis z jednání Valné hromady 14.4.2015, Planá nad Lužnicí.
 • Zápis z jednání Valné hromady 23.4.2014, Jílovice.
 • Zápis z jednání Valné hromady 11.4.2013, Dačice.
 • Zápis z jednání Valné hromady 3.4.2012, Milevsko.
 • Zápis z jednání Valné hromady 14.4.2011, Borovany.

Struktura

Loga partnerů