Home

 

euroregiosilvanortica

 

Česky Deutsch

images/headers/ceske-budejovice.jpg

Aktuálně

Projekty

Projekty

Zahájení projektu č. M00035 se uskutečnilo 1. 5. 2008, ukončen byl 31. 5. 2011

 

PARTNEŘI: vedoucí partner - Jihočeská Silva Nortica, projektový partner - PP1 Projektverein Waldviertel, PP2 - Sdružení Růže, PP3 - město České Velenice, PP4 - město Nová Bystřice, PP5 - Městské kulturní středisko Slavonice.

 

AKTIVITY

 • Spolupráce na politické a veřejnosprávní úrovni, konference, workshopy, exkurze - pracovní skupina „Hospodářství“ ERSN, Výbor a Generální shromáždění ERSN.
 • Marketingová opatření pro regiony Jižní Čechy a Waldviertel – zpracování map a statistických dat, internetové stránky ERSN, pravidelný zpravodaj ERSN ad.
 • Odborné konference na hospodářská témata, kooperační informační pořady – pro široké cílové skupiny zájemců z oblasti průmyslu, zemědělství, logistiky, turistiky ad.
 • Stěžejní téma ERSN: učňové – politická spolupráce, statistická šetření, výměna informací o legislativních podmínkách, informace o vzdělávacích programech, zejména v technických oborech.
 • Pracovní trh: informační ofenziva o hospodářských údajích z CZ, o migraci českých pracovních sil, šetření a zveřejnění nedostatku pracovních odborných sil, o právních podmínkách práce přes hranice.

 

VÝSTUPY

Zahájení projektu č. M00101 se uskutečnilo 6. 1. 2009, ukončen byl 30. 6. 2011

PARTNEŘI: hlavní partner Jihočeská Silva Nortica, projektový partner PP1 - Projektverein Waldviertel, do financování projektu je zapojen Jihočeský kraj a země Dolní Rakousko.

AKTIVITY

 • Dopravní platforma - společné grémium pro výměnu zkušeností v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury, předkládání návrhů a doporučení veřejné správě, organizacím, dopravcům, podnikatelům v dopravě, organizace společných workshopů a konferencí s tématy spolupráce v dopravě a cestovním ruchu.
 • Rozvoj mobility - zvýšení zájmu o veřejnou dopravu. Cílové skupiny - děti a mládež.
 • Studie a projekty - zpracování „Studie rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury“. Analýza - zjištění a popsání současného stavu, prognóza vývoje do r. 2025. Návrhová část - opatření potřebná ke zlepšení dopravní a turistické infrastruktury, dopravní obslužnosti. Dále návrh integrace a vytvoření systému MHD České Velenice – Gmünd.
 • Marketing a publicita projektu podle EU, tiskové výstupy z akcí a dílčích projektů, vytvoření internetových stránek, tiskové konference a informace do médií, letáky do dopravních prostředků a informačních center.
 • Řízení projektu - prostředky na management projektu a společný projektový tým, provozní a režijní náklady. Společný tým - Euroregion Silva Nortica a projektový management Waldviertel, zástupci Jihočeského kraje a Spolkové země Dolní Rakousko.

ERSN podporuje dopravní projekty

Euroregion Silva Nortica spojuje Jihočeský kraj a zemi Dolní Rakousko, region Waldviertel, tedy území ležící mimo hlavní evropské dopravní tahy vedené ve směrech S-J a Z-V. Nejbližší významné dopravní tepny jsou dálnice D1 na Vysočině, dálnice A1 Linz-Vídeň a budovaná dálnice D3 Praha-České Budějovice. Proto si členové ERSN velmi cení projektu elektrifikace železniční trati České Budějovice – České Velenice – Gmünd, který umožní přímé dopravní spojení mezi Českými Budějovicemi a Vídní, s prodloužením do Plzně nebo do Prahy. Slavnostní zahájení provozu na elektrifikované trati se konalo dne 11. června 2010 na nádraží v Českých Velenicích a zúčastnili se ho hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, představitelé Ministerstva dopravy, Správy železniční a dopravní cesty, Státního fondu dopravní infrastruktury, předsedové ERSN Ing. František Štangl a Ing. Johann Hofbauer, zástupci zhotovitele a další významní hosté.

Ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje a za podpory Fondu malých projektů byly dále v jihočeském příhraničí umístěny směrové značky k blízkým cílům v sousedním regionu Waldviertel. Motoristé se tak mohou na českých silnicích potkat s dopravními značkami označujícími směr a vzdálenost k městům Zwettl, Horn, Weitra, Gmünd, Schrems, Litschau, Heidenreichstein, Dobersberg, Waidhofen ad Thaya, Raabs ad Thaya apod. V Dolním Rakousku byly směrové značky na česká cílová města České Budějovice, Nové Hrady, Třeboň, Jindřichův Hradec ad. rozmístěny již v loňském roce. Euroregion Silva Nortica se tak stal prvním českým i rakouským regionem, kde bylo toto značení umístěno.

VÝSTUPY

Dopravní značení

 

 

 

 

Studie rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury do roku 2025

 

Zahájení projektu č. 2CE179P4 - 1. 7. 2010, ukončení projektu 30. 6. 2013. Projekt prodloužen do 31. 12. 2013.

Tento projekt byl realizován prostřednictvím programu "Central Europe" a spolufinancován z "Evropského fondu pro regionální rozvoj".

PARTNEŘI       

Hlavní partner - LP: Saské státní ministerstvo hospodářství, práce a dopravy
Další partneři: 
Sasko: Zemský krajský úřad Vogtland, město Adorf, město Oelsnitz, Sdružení dopravců Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON)
Dolní Rakousko: Sdružení Interkomm Waldviertel (50 obcí), město Horn, obec St. Martin, Zemský úřad DR RU7 
ČR: Euroregion Silva Nortica, A.R.D. Central s.r.o.
Přidružený partner ČR: město Slavonice

CÍLE

 • Udržet trvalé obyvatelstvo a získat potenciální nové obyvatele.
 • Konkrétní opatření na podporu územní integrace, propagaci vnitřní integrace a zvýšení konkurenceschopnosti regionů střední Evropy (SE).
 • Rozvinout a implementovat opatření reagující na negativní dopady demografických a sociálních změn v malých městech SE za účelem zvýšení kvality života v těchto oblastech.

Svobodný stát Sasko, česká oblast jižních Čech, stejně jako Waldviertel v Dolním Rakousku jsou poznamenány vývojem, který vede ke zvyšování atraktivity velkých měst a aglomeračních oblastí a zmenšování a pustnutí venkovských území a malých měst. V malých a středních obcích dochází ke značnému odstěhování obyvatel. Příčinou je nedostatek pracovních příležitostí a chybějící dopravní infrastruktura. Díky spolupráci malých měst a obcí na venkově mají být vyhodnoceny pozitivní příklady, otestována řešení a uskutečněny konkrétní impulsy, orientované na stanoviště.

VÝSTUPY

Souhrnná zpráva - Evaluace a integrace dat
Souhrnná zpráva - Zpráva o stavu mobility malých měst v partnerských regionech


Letáky se základními informacemi o projektu: 

 

Zahájení projektu č. M00257 se uskutečnilo 1. 4. 2013, ukončení projektu 31. 12. 2014

Tento projekt je realizován prostřednictvím operačního programu "Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika, 2007-2013" a spolufinancován z "Evropského fondu pro regionální rozvoj". 

PARTNEŘI
hlavní partner - LP: Regionalmanagement Oberösterreich
PP1: Regionální sdružení Šumava
PP2: Jihočeská Silva Nortica

AKTIVITY 
Partneři realizovali v rámci projektu následující aktivity / služby:
 • Rozvoj příhraniční spolupráce: zprostředkování přeshraničních kontaktů, kooperace z jinými EUREGIONY/RM, regionální konzultační místo pro přeshraniční kontakty a podpora regionálních subjektů při příhraniční spolupráci, plánování přeshraniční spolupráce v dalších obdobích - strategie rozvoje přeshraniční spolupráce, kterou předchází rozvojový koncept přeshraničního cestovního ruchu a průzkum návštěvnosti v příhraničních oblastech Šumavy.
 • Podpora žadatelů při přípravě projektů pro EÚS: podpora při realizaci a účtování projektů, první poradenství žadatelů, podpora při přípravě žádosti a vyhledávání vhodných přeshraničních partnerů - zajišťuje pouze LP.
 • Administrace Fondu malých projektů: projektový partner LP bude administrovat v tomto projektu FMP JČ-HR, PP2 má tuto činnost hrazenou z jiného projektu.
 • PR: práce s veřejností, vztahující se na jednotlivé projekty a témata, např. informační akce - konference, workshopy, exkurze, přednášky, tiskové zprávy, informační brožury, atd.

 

VÝSTUPY

 • Mediální zprávy z ČR a Jihočeského kraje v české a německé verzi (05/2013-12/2014).
 • Brožura o realizovaných projektech FMP JC-HR-DR 2007-2013.

V rámci projektu byla zpracována brožura "Fond malých projektů Jihočeský kraj - Horní Rakousko 2010-2013", která má představit některé úspěšně realizované projekty v rámci FMP.


 
  
 
 

Projekt: Památky žijí / Denkmäler leben

Web projektu:  www.pamatkyziji.cz

Podtitul: Hrady, zámky, kláštery a města s hradbami

Program: Interreg V-A Rakousko-ČR 2014-2020

Partneři projektu:

Území: Projekt je realizován na území regionů Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Waldviertel v Dolním Rakousku a Mühlviertel v Horním Rakousku.

Doba trvání: 01.10.2016 – 31.12.2019.

Cíle projektu:

 • Zlepšení ochrany, zachování a lepší přístup ke kulturnímu dědictví ve společném regionu (méně navštěvované památky).
 • Zlepšení potenciálu pro měkkou turistiku postavenou na šetrném a udržitelném zhodnocení kulturního dědictví (propagace a marketing památek, navigační systémy).
 • Zvýšení návštěvnosti hradů, zámků, klášterů a měst s hradbami ve společném regionu.
 • Prodloužení doby pobytu turistů v regionu, zvýšení počtu přenocování.

Výstupy projektu:

 • Ročně bude uspořádáno min. 5 turistických společných akcí typu: workshop, seminář, konference, exkurze, studijní cesta, setkání infocenter apod.
 • Bude provedena reklamní a mediální kampaň zaměřená na zvýšení návštěvnosti památek v přeshraničních regionech – radiospoty, videospoty, internet, billboardy, mapa, publikace, propagační materiály, inzeráty v médiích, výstavy, veletrhy aj.
 • Bude podpořeno 50-60 kulturních akcí (15-20 ročně) pořádaných na hradech, zámcích, klášterech městech s hradbami typu: výstava, festival, slavnost, koncert (vážná hudba, folklór aj.), divadelní představení apod. (nelze podpořit umělce, ale propagaci, technické a organizační zajištění akcí).
 • Vznikne nový informační systém na zámku Třeboň – aktivita NPÚ.
 • Bude zpracována analýza současných produktů, návrhy nových produktů pro kulturní památky.

Loga partnerů