Home

 

euroregiosilvanortica

 

Česky Deutsch

images/headers/ceske-budejovice.jpg

Aktuálně

Fond malých projektů

Fond malých projektů

 

V  programovém období EU 2014-2020 byly vyhlášeny programy INTERREG V-A podporující přeshraniční spolupráci. Jedním z nich byl i program INTERREG V-A Rakousko-Česká republika, který podporoval spolupráci Jihočeského kraje se zeměmi Horní Rakousko a Dolní Rakousko. Součástí tohoto programu byl tzv. Fond malých projektů (dále FMP), ve kterém bylo pro spolupráci žadatelů z Jihočeského kraje s partnery z Horního a Dolního Rakouska v období 2017-2019  k dispozici ročně 10 mil EUR.

Správcem FMP pro Jihočeský kraj bylo sdružení Jihočeská Silva Nortica (dále JčSN) se sídlem v Jindřichově Hradci.

FMP byl realizován v celém vymezeném území programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika. V ČR se jedná o území kraje Jihočeského, Vysočiny a Jihomoravského, v Rakousku o regiony Mostviertel-Eisenwurzen, Sankt Pölten, Waldviertel, Weinviertel, Wiener Umland-Nordteil, Innviertel, Linz-Wels, Mühlviertel, Steyr-Kirchdorf

V rámci FMP byla vyhlášena kontinuální výzva k předkládání žádostí na malé projekty. Správci FMP přijímali projektové žádosti v průběhu jednotlivých kol této kontinuální výzvy.


Základní podmínky

 • Žadatel musí mít přeshraničního partnera se sídlem v programovém území, se kterým bude realizovat aktivity projektu.
 • Doba realizace projektu nesmí přesáhnout 15 měsíců a začíná datem uvedeným v žádosti.
 • Minimální velikost projektu je 3.529,41 EUR, maximální 23.529,41 EUR. Příspěvek EFRR (výše dotace) je v rozmezí 3.000-20.000 EUR.
 • Podíl příspěvku EFRR je 85%, spoluúčast žadatele 15%.
 • Žadatel musí mít finanční prostředky na předfinancování projektu.


Příklady vhodných aktivit:

 • spolupráce samosprávy, státní správy, obcí, měst a jimi zřizovaných organizací,
 • spolupráce zájmových spolků, svazků, sdružení a jiných nestátních neziskových organizací,
 • spolupráce sociálních a zdravotnických zařízení a bezpečnostních složek,
 • spolupráce vzdělávacích institucí  spolupráce různých typů škol a volnočasových zařízení,
 • spolupráce institucí v hospodářské oblasti  pracovní trh, turistika, doprava a mobilita, hospodářské a agrární komory,
 • spolupráce institucí v oblasti ochrany zdrojů  přírodní a kulturní dědictví, ochrana přírody, vody a klimatu, úspory energií, obnovitelné zdroje energií apod.;


Možné nástroje a aktivity k realizaci malých projektů:

 • workshopy, přednášky, semináře, konference, diskusní panely,
 • exkurze,
 • jazykové vzdělávání,
 • tvorba společných přeshraničních databází,>
 • festivaly, představení, výstavy, umělecké dílny apod.,
 • výměny mládeže, studentů, učňů, žáků, vědeckých a pedagogických pracovníků,
 • přeshraniční spolupráce škol a organizací mládeže,
 • propagace přeshraniční spolupráce a společného území – tiskoviny, publikace,
 • organizace a účast na výstavách a veletrzích – pouze v kombinaci s výše uvedenými aktivitami.

V rámci FMP nebylo možné podpořit opakované projekty bez jasného přidaného inovativního charakteru. V případě opakovaného projektu musí být jasně a zřetelně popsáno, v čem jsou plánované aktivity inovativní a zřetelně odlišné od předchozího realizovaného projektu.


Schválené projekty

13. kolo - uzávěrka 13. říjen 2021

12. kolo - uzávěrka 30. červen 2021

11. kolo - uzávěrka 15. února 2021

10. kolo - uzávěrka 24. září 2020

9. kolo - uzávěrka 18. března 2020

8. kolo - uzávěrka 13. listopadu 2019

7. kolo - uzávěrka 26. června 2019 

6. kolo - uzávěrka 16. ledna 2019 

5. kolo - uzávěrka 12. října 2018

4. kolo - uzávěrka  22. června 2018 

3. kolo - uzávěrka 23. března 2018

2. kolo - uzávěrka 6. prosince 2017

1. kolo - uzávěrka 18. září 2017

Jihočeský kraj

Vynoření obce Dolní Vltavice nad hladinu Lipenského jezera

Erhebung des Dorfes Untermoldau über das Wasser des Lipno-Sees

Číslo projektu: KPF-01-152

Žadatel: spolek Dolní Vltavice žije z.s.

Partner: obec Aigen-Schlägl

Doba realizace: 1.3. – 30.11.2019

Vyplacená dotace z EFRR: 19 683,87 EUR

Projekt spočíval v setkání rodáků z obce Dolní Vltavice, a to jak předválečných, německy mluvících, kteří jako důsledek 2. světové války museli z Dolní Vltavice odejít, tak rodáků poválečných, kteří museli Dolní Vltavici opustit před zatopením obce Lipenským jezerem. Setkání se uskutečnilo na velké slavnosti 21. září 2019 při pestrém kulturním a doprovodném programu umělců z Čech, Rakouska a Bavorska.  Stěžejními body programu byla výstava historických fotografií, uchovávaných v archivu v Aigen-Schläglu, které dosud nebyly zveřejněny, dále přednáška o historii Dolní Vltavice a křest brožury o historii „Dolní Vltavice žije“.  Vyvrcholením slavnosti bylo vynoření dnes zatopené části obce Dolní Vltavice nad hladinu Lipenského jezera formou multimediální show na vodní stěnu. To se na první pokus technicky ne zcela zdařilo, proto byla akce opakována 9. listopadu 2019. Návštěvnost obou akcí byla vysoká, u první akce byla odhadnuta na 7000 osob, u druhé akce 1000 osob.

01-152_foto1.JPG01 152 foto230 let svobody

30 Jahre Freiheit

Číslo projektu: KPF-01-183

Žadatel: město České Velenice

Partner: město Gmünd

Doba realizace: 1.11.2019 – 30.4.2020

Vyplacená dotace z EFRR: 14 085,23 EUR

Projekt byl oslavou 30 let života od sametové revoluce v roce 1989 v česko-rakouském příhraničí. Oslavy byly zaměřeny na připomenutí doby před sametovou revolucí jak pamětníkům, tak i žákům základní a střední školy v Českých Velenicích. Součástí oslav byla venkovní expozice „železné opony“ přímo na hraničním přechodu, která připomenula život ve městě na hranici před 30 lety, výstava dobových fotografií, diskuzní bloky pro veřejnost a studenty. Vyvrcholením oslav byl kulturní festival pro veřejnost, který se konal přímo 17. listopadu 2019 za účasti 700 osob. Dalším vrcholem projektu bylo setkání politiků a veřejnosti v Palmenhausu v Gmündu dne 6. prosince 2019, na kterém došlo k symbolickému přestřižení „železné opony“ po 30 letech.

01 183 foto1 01 183 foto2

 

 

Bad Leonfelden a Písek se poznávají

Bad Leonfelden und Písek lernen sich kennen

Číslo projektu: KPF-01-185

Žadatel: město Písek

Partner: město Bad Leonfelden

Doba realizace: 1.8.2019 – 30.6.2020

Vyplacená dotace z EFRR: 10 832,47 EUR

Hornorakouské město Bad Leonfelden v letech 2018-2019 hledalo na území Jihočeského kraje vhodného partnera pro přeshraniční spolupráci. Město Písek projevilo zájem o tuto spolupráci. Obě strany po několika vzájemných návštěvách konstatovaly, že pro rozvoj spolupráce mezi Pískem a Bad Leonfeldenem existuje značný potenciál a styčné body zájmu. Samosprávy obou měst rozhodly o uzavření přátelského vztahu zaměřeného na oblasti kultury, sportu i hospodářství, který předurčil obsah tohoto společně připraveného projektu. Seriál aktivit byl zahájen v obou místech podpisem Memoranda o porozumění – v srpnu 2019 v Písku a v říjnu 2019 v Bad Leonfeldenu. Dalšími aktivitami projektu byly: sportovní hry mládeže, setkání odborníků, společná výstava fotografií, představení Rybovy mše vánoční v kostele v Bad Leonfeldenu. Došlo k přímému zapojení takřka 150 účastníků na každé straně, kteří budou dále působit jako multiplikátoři vznikající sítě kontaktů.

01 185 foto101 185 foto201 185 foto301 185 foto4

 

Co přinesla dálnice – archeologické výzkumy v trase dálnice D3 a S10

Was brachte die Autobahn - archäologische Forschungen in der Trasse D3 und S10

Číslo projektu: KPF-01-248

Žadatel: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Partner: Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt

Doba realizace: 4.1.2021 – 30.11.2021

Vyplacená dotace z EFRR: 16 467,02 EUR

Cílem projektu byl rozvoj spolupráce mezi archeology a studenty v jižních Čechách a Horním Rakousku v oblasti provádění a prezentace archeologických výzkumů v trase jihočeské dálnice D3 a hornorakouské dálnice S10. Výstava archeologických výzkumů se konala v roce 2021 v Jihočeském muzeu, konference proběhla tamtéž dne 23.9.2021, na ní navázala 24.9.2021 exkurze do míst, kde byly archeologické výzkumy prováděny. Výstavu a slavnostní prezentaci výstavy navštívila široká veřejnosti všech věkových kategorií, konference se zúčastnilo na 63 osob z řad studentů a odborné veřejnosti z ČR a Rakouska, exkurze 29 osob.  V rámci projektu byla vydána nákladem 1000 ks populárně-naučná příručka, z toho 300 ks v německém jazyce. Příručka v návaznosti na výstavu a konferenci shrnula metodiku práce archeologů a specialistů v terénu i v laboratořích a představila výzkumy a nálezy v nejvýznamnějších zkoumaných lokalitách v trasách obou dálnic.

01 248 foto101 248 foto201 248 foto3

 

Umělci (AT-CZ) tvoří na společné téma LES

Künstler (AT-CZ) befassen sich mit dem gemeinsamen Thema WALD

Číslo projektu: KPF-01-262

Žadatel: město Třeboň

Partner: město Schrems

Doba realizace: 01.05.2021 – 31.07.2022

Schválená dotace z EFRR: 19 969,05 EUR

V průběhu dvou zrcadlových projektů si v roce 2021 partnerská města Třeboň a Schrems připomněla výročí 30 let od podepsání partnerské dohody společnou výstavou jihočeských výtvarníků v Kunstmuseu Schrems (výstava I). Zrcadlový projekt partnerského města Schrems umožnil následně realizaci výstavy dolnorakouských výtvarníků v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni (výstava II.) v první polovině roku 2022. Během projektu byli osloveni výtvarníci na obou stranách česko-rakouské hranice, aby prezentovali svá výtvarná díla na téma LES (podle názvu sdružení SILVA NORTICA – Severní les). Z nich byl vytvořen společný katalog výtvarníků, kteří se prezentovali na obou výstavách. Zároveň byly uskutečněny tvůrčí workshopy pro umělce a školní děti, komentované prohlídky pro veřejnost a dne 11.2.2022 vernisáž výstavy v Třeboni za účasti 70 osob z řad umělců a kulturních představitelů obou regionů. Tyto aktivity umožnily osobní kontakty a kulturní výměnu mezi umělci i obyvateli obou partnerských měst a regionů Jižní Čechy – Waldviertel. Počet návštěvníků výstavy v Třeboni byl 1890 osob.

01 262 foto101 262 foto201 262 foto3

 

Podrobnější infomace o Fondu malých projektů 2019-2022 a dalších projektech, realizovaných z tohoto fondu naleznete také:


Úspěšné projekty FMP 2017-2019 naleznete v brožuře Fond malých projektů Rakousko - Česká republika: Úspěšné projekty 2017 – 2019 - ke stažení ve formátu pdf.

ROK 2023

srpen 2023
1 € = 24,028 CZK

červenec 2023
1 € = 23,686 CZK

červen 2023
1 € = 23,709 CZK

květen 2023
1 € = 23,512 CZK

duben 2023
1 € = 23,547 CZK

březen 2023
1 € = 23,619 CZK

únor 2023
1 € = 23,861 CZK

leden 2023
1 € = 24,191 CZK

 

ROK 2022

prosinec 2022
1€ = 24,334 CZK 

listopad 2022
1 € = 24,465 CZK

říjen 2022
1 € = 24,687 CZK

září 2022
1 € = 24,577 CZK

srpen 2022
1 € = 24.609 CZK

červenec 2022
1 € = 24.739 CZK

červen 2022
1 € = 24.712 CZK

květen 2022
1 € = 24.526 CZK

duben 2022
1 € = 24.450 CZK

březen 2022
1 € = 24.660 CZK

únor 2022
1 € = 24.443 CZK

leden 2022
1 € = 24.917 CZK

 
ROK 2021

prosinec 2021
1 € = 25.671 CZK

listopad 2021
1 € = 25.709 CZK

říjen 2021
1 € = 25.457 CZK

září 2021
1 € = 25.566 CZK

srpen 2021
1 € = 25.506 CZK

červenec 2021
1 € = 25.477 CZK

červen 2021
1 € = 25.451 CZK

květen 2021
1 € = 25.817 CZK

duben 2021
1 € = 26.122 CZK 

březen 2021
1 € = 26.11 CZK 

únor 2021
1 € = 26.114 CZK 

leden 2021
1 € = 26.252 CZK 

 

ROK 2020

prosinec 2020
1 € = 26.213 CZK

listopad 2020
1 € = 27.368 CZK

říjen 2020
1 € = 27.148 CZK

září 2020
1 € = 26.200 CZK

srpen 2020
1 € = 26.248 CZK

červenec 2020
1 € = 26.848 CZK

červen 2020
1 € = 27.017 CZK

 

 

Vzhledem ke stávajícímu nouzovému stavu v ČR se na základě pokynů Řídícího orgánu programu Interreg V-A Rakousko-ČR pro všechny projekty v realizaci obecně doporučuje nalézt po dohodě projektových partnerů a správce FMP vhodná opatření, která umožní realizaci projektových aktivit v souladu se schváleným harmonogramem projektu.

Pokud to možné není, platí následující doporučení:

 • Pro aktivity, kde je to z jejich povahy možné, jako např. jednání, porady, setkání partnerů, konference, školení apod., využít alternativní (elektronické) způsoby realizace jako např. telekonference, elektronický oběh dokumentů, e-learning, sociální média, online kampaně atd. Tyto alternativy musí být řádně zdokumentovány a odůvodněny v závěrečné zprávě.
 • Přeshraniční akce, které nelze uspořádat alternativním výše popsaným způsobem, je možné realizovat v novém termínu, přičemž je možné požádat o prodloužení doby realizace projektu. I nadále je nutné dbát na to, aby byl zajištěn přeshraniční dopad.
 • Ve výjimečných případech může být prodloužena doba realizace malého projektu na maximálně 24 měsíců. Nárok na toto prodloužení není automatický, jeho nezbytnost bude posuzována v jednotlivých případech. Prodloužení je přípustné pouze tehdy, pokud nelze realizovat projektové aktivity alternativním, ale obdobným způsobem v původně plánovaném časovém období. Musí být dodržen postup popsaný ve Směrnici pro žadatele, verze 8/29.4.2020 v kapitole 5.3 (Změny projektu). Poslední termín ukončení malých projektů je 31. 10. 2022.
 • V případě, že za daných okolností nelze určité aktivity fyzicky realizovat, je možné provést jejich alternativní realizaci, případně je možné i jejich zrušení. Specifické cíle projektu a hlavní výstupy projektu ale musí být dosaženy.
 • Výdaje spojené se zrušenými aktivitami (již vzniklé výdaje nebo storno poplatky) mohou být považovány za způsobilé, pokud by v případě jejich realizace byly v souladu se Společnými pravidly způsobilosti.
 • Jednotlivé důvody a podmínky pro storno / zrušení (pokyny úřadů, cestovní omezení, smluvní podmínky atd.) musí být náležitě zdokumentovány a předloženy Správcům FMP.

Projektoví partneři by měli o změně způsobu realizace aktivit (úprava, vynechání plánovaných aktivit) proaktivně a včas informovat svého Správce FMP, aby bylo možné najít vhodné řešení.

Odkaz na webové stránky programu INTERREG je:
https://www.at-cz.eu/cz/novinky/doporuceni-ridiciho-organu-pri-moznem-omezeni-realizace-projektu-v-souvislosti-s-koronavirem-covid_19

 

13. kolo - uzávěrka 13. říjen 2021

12. kolo - uzávěrka 30. červen 2021

11. kolo - uzávěrka 15. února 2021

10. kolo - uzávěrka 24. září 2020

9. kolo - uzávěrka 18. března 2020

8. kolo - uzávěrka 13. listopadu 2019

7. kolo - uzávěrka 26. června 2019 

6. kolo - uzávěrka 16. ledna 2019 

5. kolo - uzávěrka 12. října 2018

4. kolo - uzávěrka  22. června 2018 

3. kolo - uzávěrka 23. března 2018

2. kolo - uzávěrka 6. prosince 2017

1. kolo - uzávěrka 18. září 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Každý žadatel v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika je povinen dodržovat a doložit předepsaná pravidla publicity. Při nedodržení pravidel publicity dojde ke krácení nebo celkovému zrušení příspěvku EFRR na daný výdaj, proto doporučujeme včasné konzultace u Správce FMP.

Pravidla publicity - informace k publicitě FMP 

Základní logo programu Interreg V-A:

Základní logo Programu barevné          Základní logo Programu černobílé


Zkrácené logo programu Interreg V-A pro použití na malých předmětech:

Zkrácené logo Programu barevné          Zkrácené logo Programu černobílé 


Symbol EU

Pokud uvádíte kromě loga Programu Interreg V-A i jiná loga (např. loga projektových partnerů / organizací apod.), platí pravidlo, že znak EU obsažený v logu Interreg V-A musí mít minimálně stejnou velikost (na výšku nebo na šířku) jako největší z dalších použitých log. Z toho důvodu je doporučeno, aby kromě loga Programu Interreg byl pro dodržení tohoto pravidla zveřejňován ještě samostatně znak EU (znak EU = vlajka + text Evropská unie): 
logo symbol EU barevný příp. logo symbol EU černobílý


METODIKY k použití publicity:

Nařízení EU a Rady (EU) 1303/2013 (čl. 2.2., příl. XII)

Nařízení 821/2014 (čl. 3 - 5 a příloha II) 

Loga partnerů